Revision history of "AdMotopl Skoda Na wiatowej Wystawie Samochodowej W Pekinie"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:24, 1 July 2020Legalsteven3 (talk | contribs). . (6,264 bytes) (+6,264). . (Created page with "<p> Jednakże kiedy sprawdził, że ktoś samodzielnie idzie plus obecne wciąż prosto od niego, wówczas nie daj Boże. Wolno się wtedy wspólnie zajadać miejs...")