Revision history of "Audi S4 B5 Avant 27 Biturbo Podwjne Turbo Podwjna Frajda"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:37, 1 July 2020Legalsteven3 (talk | contribs). . (6,594 bytes) (+6,594). . (Created page with "<p> Silnik 1.0 TCe stanowi ponadto dość cichy, a gdzieś właściwie do 3.500 obrotów. Auto możemy urządzić w klimatyzację, podgrzewane fotele, czujniki cofania l...")